Metodologija

Metode istraživanja

Metode istraživanja

Kvalitativna istraživanja

Ovakva istraživanja ne rade se na velikim uzorcima i ne rezultiraju čvrstim brojkama koje su statistički reprezentativne u odnosu na populaciju koja se istražuje. Njihov cilj je dublje i temeljitije uči u istraživanu problematiku generirajući što više ideja i koncepata. Ponekad kvalitativna istraživanja mogu poslužiti kao pretest za opsežnije kvantitativno istraživanje. Najčešće korištene kvalitativne metode su dubinski intervjui i skupni intervjui (fokus grupe).

Kvantitativna istraživanja

Ova vrsta istraživanja, oslanjajući se na teoriju vjerojatnosti i statistiku, rezultate dobivene na uzorku ispitanika ekstrapoliraju na cjelokupnu populaciju. Cilj istraživanja može biti deskripcija stanja ili ustanovljavanje uzročno-posljedičnih odnosa između pojedinih varijabli. U ovu skupinu istraživanja spadaju eksperimenti, kao i terenske, telefonske i poštanske ankete.

Agencija Audeo kvantitativna istraživanja izvodi na uzorcima čija veličina i način odabira zadovoljavaju stroge metodološke kriterije. Terenska istraživanja (face-to-face surveys)izvode dobro obučeni suradnici-anketari, dok se telefonske ankete izvode sa centralne lokacije i unose direktno u računala, što omogućuje brže izvođenje istraživanja i smanjuje mogućnost pogrešaka pri unosu. Izgradili smo široku mrežu suradnika-anketara, pri čemu ulažemo značajne napore u širenje i zadržavanje kvalitete te mreže.